Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V spoločnosti TRADE REAL, s.r.o. berieme vážne zákonné povinnosti voči vám, našim kupujúcim a predávajúcim.
K dispozícii máme preto dokumenty, v ktorých nájdete detailné informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými
údajmi, aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť. Môžete si byť istí, že u nás sú vaše osobné údaje v bezpečí.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Realitná kancelária TRADE REAL, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje ochranu osobných údajov
fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
Ing. Dušan Palša
konateľ TRADE REAL, s.r.o.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup
k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania,
právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu
so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
– účely spracúvania;
– kategórie osobných údajov;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
– ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
– existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);
– ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich
zdroj;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
– pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, informácie o
primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.
Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie,
o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa
poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo
získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie
(právo na “zabudnutie”, čl. 17 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú bez zbytočného odkladu, ak je
splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúva ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa vykonáva na právnom základe verejného
záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie
alebo práva Slovenskej republiky;
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na základe
súhlasu dieťaťa mladšieho ako 16 rokov).
Práva dotknutých osôb
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú
technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane
technologických, aby informoval prevádzkovateľov, ktorý vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópie alebo repliky.
Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
– na splnenie zákonnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo
práva Slovenskej republiky, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
– dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, alebo potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
– dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na právnom základe verejného záujmu alebo
oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so
súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého vereného
záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania zrušené.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením
spracúvania (čl. 19 Nariadenia)
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá
osoba požaduje.
Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
ak:
– sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na základe zmluvy;
– ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od
jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa
nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na
práva a slobody iných.
Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)
V prípade, ak právny záujem spracúvania osobných údajov je splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverený prevádzkovateľovi alebo oprávnený záujem, má
dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane
namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba
má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné
údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvania osobných
údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej
týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplaňuje, ak je rozhodnutie:
– nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
– povolené právom Európskej Únie alebo právom Slovenskej repunliky a ktorým sa zároveň
stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej
osoby;
– založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom ako bol súhlas
udelený. Zároveň môže dotknutá osoba odvolať svoj súhlas aj nasledovnými spôsobmi:
– e-mailovom správou na adresu: tradereal@tradereal.sk
– zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s označením “GDPR – odvolanie
súhlasu” na obálke.
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (čl. 34 Nariadenia)
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku
pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany
osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne
a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, meno a kontaktné
údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis
pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo
navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane, podľa
potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov.
Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
– prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto
opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to
najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie
sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;
– prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva
a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
– by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu
verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú
informované rovnako efektívnym spôsobom.
Ing. Dušan Palša
konateľ TRADE REAL, s.r.o.
AKO UPLATNIŤ PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle čl. 15 – 22 Nariadenia podaním žiadosti:
e-mailom na adresu : tradereal@tradereal.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla
prevádzkovateľa s označením “GDPR” na obálke.
Prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby podľa čl. 15 – 22 Nariadenia.
Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá
podáva žiadosť podľa čl. 15 – 21 Nariadenia, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií
potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa
povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti. Inak sa informácie podľa čl. 13
a 14 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa čl. 15 – 22 a čl. 34 Nariadenia poskytujú bezodplatne.
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa
čl. 15 – 22 Nariadenia, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť
žiadosti a počet žiadostí.
Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný
spôsob.
Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania
a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
Ing. Dušan Palša
konateľ TRADE REAL, s.r.o.
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ
pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe alebo pri úmysle spracúvať osobné
údaje na iný účel ako boli získané, všetky tieto informácie:
– totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;
– kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
– účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
– ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
– v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo 47 či
v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;
– doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
– existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
– ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);
– informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť
osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania pre dotknutú osobu.
Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.
Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby alebo pri úmysle spracúvať osobné údaje na
iný účel ako boli získané, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:
– totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;
– kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
– účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
– kategórie dotknutých osobných údajov;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
– v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje
príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo
neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo
47 či v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky
a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;
– doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
– ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana;
– existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať
proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
– ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na
ochranu osobných údajov SR);
– z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú
osobu.
Prevádzkovateľ poskytne vyššie uvedené informácie:
– v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom
zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;
– ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej
komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo – ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov
ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.
Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom:
– dotknutá osoba má už dané informácie; sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si
vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa
článku 89 ods. 1 Nariadenia, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že informačná povinnosť znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.
V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;
– sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Európskej únie alebo v práve Slovenskej
republiky, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov
dotknutej osoby; alebo – v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti
zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Európskej únie alebo v práve Slovenskej republiky
vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.
Ing. Dušan Palša
konateľ TRADE REAL, s.r.o.
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje
TRADE REAL, s.r.o., IČO: 46 296 592, so sídlom Záhradná 83/3, 082 16 Záhradné, prevádzka Konštantínova 6,
080 01 Prešov, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vl.č. 24800/P.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby
tradereal@tradereal.sk
Účel spracúvania
– kontaktný formulár pre účely naberania dopytov a ponúk nehnuteľností,
– zasielanie newslettera s aktuálnou ponukou nehnuteľností pre klientov,
Právny základ spracúvania
Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na základe súhlasu, ktorý nám
poskytla buď priamo v zmluve, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke. Súhlas, ktorý nám poskytla na marketingové
účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.
Príjemcovia
TRADE REAL, s.r.o.
Rozhodnutie Komisie o primeranosti
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ)
2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o
primeranosti ochrany poskytovanej štítom na
ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA
[oznámené pod číslom C(2016) 4176].
Doba uchovávania
5 rokov
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka, ani požiadavka potrebná na
uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným
údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému
orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa http://www.tradereal.sk/.
Ing. Dušan Palša
konateľ – TRADE REAL, s.r.o.